การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ =Creative Writing Thai Poetry

ประกอบกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำ 604 - 203 กำรเขียนร้อยกรองเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Writing Thai Poetry) ในหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะศึกษำศำสตร์และศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ ซึ่งนักศึกษำในหลักสูตรต้องเรียนเพื่อเป็นควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเขียน ร้อยกรอง สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบวิชำชีพครูและอำชีพอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Aug 20, 2021
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมวดหมู่ : เอกสารการสอน
จำนวนหน้า : 283
ความนิยม :

จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น